FANDOM


In da club es una canción que se transmite por la estacion de radio H-Klub Radio.

Lyrics Editar

九龙塘,铜罗湾、尖沙咀、浅水湾。

Gau lung tong  tung lo waan  zim saa zeoi  cin seoi waan

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can bin go tai can ngo tai can

香港岛、兰桂坊、深水埗,去到去到元朗。

hoeng gong dou laan gwai fong sam seoi bou heoi dou heoi dou jyun long

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can  bin go tai cam ngo tai can


差佬差佬,靓仔唔好郁

Caa lou caa lou leng zai m hou juk

C1A C1D 你个大结局

C1A C1D nei go daaigit guk ngo tai gau lung

我睇九龙睇到睇到湾仔,你地呢嘀靓仔,我睇惯哂。

Ngo tai gau lung tai dou tai dou waan zai nei dei ne dik11 leng zai ngo tai gwaan can

纹到成身,以为自己好型型。

man dou cing san  Ji wai zi gei hou jing jing

做左细佬,以为自己好劲。

zou zo sai lou   Ji wai zi gei hou ging

卖左嘀草,以为自己好醒。

Maai zo dik cou  ji wai zi gei hou seng

讲黎讲去都系果句,真系难顶。

gong lai gong heoi dou hai gu gau zan11 hai naan deng

睇到眼怨,讲都 "酸" "酸"。

Tai dou ngaan jyun gong dou'syun syun

九唔搭八,头都挛挛

gau m daap baat  tau dou lyun lyun

画个圈圈。晚黑等我搵到你地,你地呢嘀机器,真系无人性。

waa go hyun hyun maan haak dang ngo wan dou nei dei  nei dei ne dik gei hei 

  zan hai mou jan sing

我系乜水,边个唔识。我做左大佬出黎行,真系唔识货。

Ngo hai mat seoi  bin go m sik   ngo zou zo daai lou ceot lai cuk zan hai m sik fo

吹黎吹去,吹到我傻左。话之你系边个,我唔捻识啵。

Ceoi lai ceoi heoi ceoi dou ngo so zo  waan zi nei hai bim go ngo m nim sik bo 


九龙塘,铜罗湾、尖沙咀、浅水湾。

Gau Lung tong tung lo waan zim saa zeoi cin seoi waan

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can  bin go tai can ngo tai can

香港岛、兰桂坊、深水埗,去到去到元朗。

hoeng gong dou laan gwai fong sam seoi bou Heoi dou Heoi hyun long

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can bin go tai caan ngo tai can


黑社会,使乜惊。

haak se wui sai mat ging

14K,都唔敢出声。

catorce k dou m gam ceot seng

到我讲,鬼都会听。

dou ngo gong gwai dou wui teng

靓仔听唔听到我把声。

leng zao teng m teng dou ngo ba seng

麻鬼烦,系度讲耶稣。系到吹水,真系唔识捞。

Maan gwai faan hai dok gong je sou hai dou ceoi seoi zan hai m siklaau

话之你地系黄黑鬼佬。因为我唔系,你地你地普通差佬。

waan zi nei Dei hai wong haak gwai lou jan wai ngo m hai, nei dei nei dei pou tung caa lou


九龙塘,铜罗湾、尖沙咀、浅水湾。

Gau lung tong  tung lo waan  zim saa zeoi  cin seoi waan

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can bin go tai can ngo tai can

香港岛、兰桂坊、深水埗,去到去到元朗。

hoeng gong dou laan gwai fong sam seoi bou heoi dou heoi dou jyun long

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can  bin go tai cam ngo tai can九龙塘,铜罗湾、尖沙咀、浅水湾。

Gau lung tong  tung lo waan  zim saa zeoi  cin seoi waan

香港岛、兰桂坊、深水埗,去到去到元朗。

hoeng gong dou laan gwai fong sam seoi bou heoi dou heoi dou jyun long

九龙塘,铜罗湾、尖沙咀、浅水湾。

Gau lung tong  tung lo waan  zim saa zeoi  cin seoi waan

香港岛、兰桂坊、深水埗,去到去到元朗。

hoeng gong dou laan gwai fong sam seoi bou heoi dou heoi dou jyun long


廿四味、LMF、shatter agenda moment K chek、大$ammy、Justice League、MastaMIC then he go to MC。(这段听死我了……谁懂rap的帮忙修正一下)


九龙塘,铜罗湾、尖沙咀、浅水湾。

Gau lung tong  tung lo waan  zim saa zeoi  cin seoi waan

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can bin go tai can ngo tai can

香港岛、兰桂坊、深水埗,去到去到元朗。

hoeng gong dou laan gwai fong sam seoi bou heoi dou heoi dou jyun long

边个睇哂,我睇哂。边个睇哂,我睇哂。

bin go tai can ngo tai can  bin go tai cam ngo tai can